top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

VERLAGING VENNOOTSCHAPSTARIEVEN?


De hervorming van de vennootschapsbelasting wordt voorzien in twee fases: vanaf 2018 en vanaf 2020.

Hieronder kan u in eerste instantie een overzicht terugvinden van de gefaseerde aanpassing van de tarieven en vervolgens een beperkt overzicht terugvinden van de maatregelen op jaarbasis.

De tarieven

Het huidige tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 33,99% (m.i.v. van de aanvullende crisisbijdrage van 3%).

Het tarief zal door de hervorming gefaseerd worden teruggebracht tot:

  • 20% voor het KMO-tarief vanaf 2018 op de eerste schijf van 100.000 EUR;

  • 25% voor het gewone tarief vanaf 2020. Het tarief zal 29% bedragen voor 2018 en 2019;

  • De aanvullende crisisbijdrage bedraagt 0% vanaf 2020. De bijdrage zal nog 1,5% bedragen voor 2018 en 2019.

Daarnaast wordt vanaf 2018 voorzien in de afschaffing van het tarief van 0,412% op meerwaarden van aandelen voor grote vennootschappen en wordt een aanpassing/afschaffing voorzien van de “Fairness taks”.

Jaar 2018

Hieronder wordt een beknopt overzicht weergegeven van de meest relevante hervormingen die zouden plaatsvinden vanaf 2018.

De notionele interestaftrek (NIA): Omvorming tot een systeem waarbij enkel het bijkomend kapitaal ten aanzien van een voortschrijdend gemiddelde van de vijf voorbije jaren in aanmerking komt. Het hogere percentage voor de KMO’s zou behouden blijven.

Minimale belastbare basis: Verscheidene aftrekposten zoals de vorige verliezen, de overgedragen DBI, overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten, de overgedragen NIA en de “nieuwe NIA” worden jaarlijks beperkt tot een bepaalde “korf”. Deze “korf” is beperkt tot 1mio EUR + 70%. Dit houdt in dat 30% van de winst bovenop het bedrag van 1mio EUR een minimale belastbare basis in de vennootschapsbelasting zal vormen. Vandaar dat de pers gewaagt van een tarief van 7,5%.

Voor startende vennootschappen worden de overgedragen verliezen niet beperkt gedurende de eerste vier boekjaren.

Effectieve belasting op supplementen n.a.v. controle: de verhoging van de belastbare basis n.a.v. een belastingcontrole zal niet meer kunnen verminderd worden met beschikbare aftrekbare bestanddelen, behalve de DBI-aftrek van het betrokken boekjaar.

Ontmoedigen van het gebruik van vennootschappen: De minimale bezoldiging die aan minstens 1 bedrijfsleider-natuurlijk persoon moet worden uitgekeerd om in aanmerking te komen voor het verlaagd KMO-tarief, wordt verhoogd van 36.000,00 EUR naar 45.000,00 EUR. De bezoldiging moet minimaal gelijk zijn aan het belastbaar inkomen van de vennootschap als de bezoldiging kleiner is dan 45.000,00 EUR.

Als de bezoldiging lager is dan 45.000,00 EUR of het belastbaar resultaat van de vennootschap, wordt er voorzien in een bijzondere aanslag van 10% op het te weinig uitgekeerde bedrag van de bezoldiging.

Pas opgerichte vennootschappen zijn uitgezonderd van deze voorwaarden.

De vraag is wie de verlaging van de vennootschapstarieven betaalt? (foto link)

Click to open


Recente blogposts

Alles weergeven

UITSTEL VOOR BTW-PLICHTIGEN - ZOMERVAKANTIE 2024

FISCALE VERSOEPELING noemen ze dit! Tijdens de zomermaanden stelt de fiscus zich gewoonlijk soepeler op. De maandelijkse aangiften voor de verrichtingen van juni of de kwartaalaangiften voor de verric

bottom of page