top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Aftrekbare provisies beperkt


VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

De provisies voor risico’s en lasten vormen belastbare winsten, die echter kunnen worden vrijgesteld binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden.

Die grenzen en voorwaarden maakte de wetgever via de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (BS 29 december) een stuk strenger.

De vrijstelling van provisies voor risico’s en lasten blijft van toepassing, maar uitsluitend voor risico’s en lasten die voortvloeien uit ofwel contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld in verband met bepaalde waarborgen, ofwel wettelijke of reglementaire verplichtingen, bijvoorbeeld ontslagvergoedingen of het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, ofwel verplichtingen inzake milieugebonden materie. (Nieuw artikel 194 WIB 92)

Provisies opgebouwd voor verplichtingen die uitsluitend voortvloeien uit de toepassing van de wetgeving over de boekhouding en de jaarrekeningen of provisies voor grote herstellingen en groot onderhoud komen dus niet in aanmerking.

Dergelijke kosten, zo stelt de belastingadministratie in een omzendbrief, worden immers vrijwillig aangegaan en hangen onder andere af van de uiteindelijke beslissing om die kosten al dan niet te maken en de activa in het maatschappelijk vermogen te houden.

Om te voorkomen dat voorzieningen anticipatief (voorafgaand aan een tariefdaling) werden aangelegd met het oog op een latere terugname aan een lager nominaal belastingtarief, werd voorzien dat de terugname van deze voorzieningen steeds belast zal worden tegen het nominale tarief van de vennootschapsbelasting dat van toepassing was op het moment dat men de voorziening aanlegde.

Inwerkingtreding

- Aanslagjaar 2019, belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 01 januari 2018,

- Niet van toepassing op toevoegingen aan voorzieningen die voorafgaand aan aanslagjaar 2019 zijn aangelegd.

Circulaire 2018/C/118 over de vrijgestelde voorzieningen voor risico's en kosten in de VenB (Foto link)

Lees meer


bottom of page