top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Wijzigingen in het ondernemingsrecht 2016-17


De ministerraad van 26 december 2016 keurde een voorontwerp van wet goed om de wetgeving over insolvabiliteit van ondernemingen coherenter te maken en in het Wetboek van economisch recht samen te brengen.

Het voorontwerp moderniseert het bestaande insolventierecht grondig en past het aan de geldende Europese normen aan. Het insolventierecht heeft een dubbele doelstelling. Het maakt de sanering van ondernemingen in moeilijkheden mogelijk evenals de vereffening van ondernemingen die niet langer gezond en levensvatbaar zijn.

Beslissingen van de ministerraad van 23 december 2016 : De ministerraad kwam bijeen in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

De voornaamste punten van de hervorming zijn:

  • Een verruiming van het toepassingsgebied teneinde beter aan te sluiten bij de economische realiteit van de onderneming. Het onderscheid tussen handelaar en niet-handelaar verdwijnt en ruimt plaats voor een moderner en ruimer begrip.

  • Modernisering van het insolventiedossier waarbij wordt gekozen voor een volledige elektronische procedure en ernaar wordt gestreefd alle actoren meer en op proactieve wijze te betrekken bij de procedure. Er wordt een centraal register opgericht dat zal bijdragen tot efficiëntere en snellere procedures.

  • Beter opsporing van de ondernemingen in moeilijkheden door de informatisering van de procedures.

  • Mogelijkheid om de voorbereiding van een faillissementsprocedure beter te begeleiden door de invoering van een 'stil' faillissement, dat bedoeld is om een echt faillissement op discrete wijze voor te bereiden.

  • Betere begeleiding van de tweede kans om de ondernemingen aan te moedigen een nieuwe start te nemen, ervoor te zorgen dat mislukkingen niet langer worden gestigmatiseerd en bepaalde in de praktijk vastgestelde misbruiken een halt toe te roepen.

  • Nadruk op de buitengerechtelijke vormen om die procedures aantrekkelijker te maken en rechtbanken te ontlasten.

  • Integratie van een coherent geheel van regels inzake aansprakelijkheid van de bedrijfsleiders en invoering van het concept wrongful trading in ons wetgevingsinstrumentarium om de ondernemingen ertoe aan te zetten zo snel mogelijk in te grijpen en niet te wachten op het onvermijdelijke.

  • Toevoeging van een Europese en internationale dimensie aan de insolventieprocedures.

  • Correctie van enkele zwakke punten in zowel de faillissementswet als in de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Sommige regels zijn immers niet langer verzoenbaar met de evolutie van het recht en de maatschappij.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Voorontwerp van wet houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht.


bottom of page