top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Vestigingsreglementering blijft onverkort gehandhaafd? Breaking News!


De Vestigingswet legt allerhande voorwaarden op aan wie een bepaald beroep wil uitoefenen. Het gaat daarbij om de zogenaamde beschermde of gereglementeerde beroepen. Wie het beroep van kapper, tandtechnicus of opticien wil uitoefenen, bijvoorbeeld, moet daarvoor de juiste diploma's en vergunningen kunnen voorleggen. Onlangs raakte echter bekend dat die voorwaarden niet gelden voor andere Europese burgers, want sinds maart 2016 is een Europese richtlijn van kracht die stelt dat wie in een EU-land een beschermd beroep mag uitoefenen, dat ook elders binnen de EU moet kunnen.

(Europese richtlijn die per 18 januari 2016 van toepassing is geworden, de Europese richtlijn 2013/5/EU)

Zoals u allen weet, is sinds 1 juli 2014 (door de zesde staatshervorming), de regelgeving inzake de toegang tot het beroep en de vestigingsvoorwaarden een bevoegdheid van de Vlaamse overheid geworden. De bestaande, federale regelgeving over de vereiste basiskennis bedrijfsbeheer en de beroepskennis voor de vier clusters (bouw en elektrotechniek, de cluster fietsen en motorvoertuigen, de cluster persoonsverzorging en de cluster voeding), blijft van kracht totdat de Vlaamse overheid een initiatief neemt om ze te wijzigen.

In een reactie jl. hierop gaf Minister Muyters aan dat de buitenlanders zich ook nog zullen moeten houden aan de voorwaarden van de vestigingswet.

Ondertussen is in Nederland de Vestigingswet sinds 2007 gewoonweg afgeschaft. Er werd op gewezen dat deze afschaffing zou leiden tot meer ondernemerschap, meer concurrentie en meer werkgelegenheid.

Sedert een aantal weken is er dus heel wat te doen omtrent de mogelijke aanpassing van de vestigingsvoorwaarden voor gereglementeerde beroepen zowel wat betreft de basiskennis bedrijfsbeheer als de te bewijzen beroepskennis.

Het is inderdaad een feit dat op aandringen van Europa, de Belgische overheid verplicht wordt om initiatief te nemen.

In een gezamenlijk overleg hebben de drie Regio’s nu beslist dat tot nader bericht de regelgeving onverkort door de erkende ondernemingsloketten moet toegepast worden.

Het op eigen initiatief versoepelen of zelfs niet toepassen van deze regelgeving kan voor de ondernemer verstrekkende gevolgen hebben indien de respectieve inspectiediensten al of niet op basis van een klacht deze inbreuk vaststellen.

Om die reden zal elke medewerker van een erkend ondernemingsloket de bestaande vestigingsreglementering, zonder mogelijkheid om hiervan af te wijken, blijven toepassen!

Zodra één of meerdere Regio’s de vestigingswetgeving vanaf een bepaald tijdstip aanpassen, zal voor elke ondernemer in die Regio de nieuwe wetgeving van toepassing zijn en dan ook toegepast worden.

Commissievergadering

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

donderdag 3 maart 2016

************

Afschaffing vestigingswetgeving in Vlaanderen een feit? Op de Vlaamse Ministerraad van vrijdag 17 maart 2017 werd beslist over de afschaffing van de gereglementeerde beroepen met uitzondering van het bedrijfsbeheer en de bouwberoepen. Waarover gaat het?

Door Europese regelgeving is het op dit ogenblik voor EU-onderdanen makkelijker om een handelsonderneming in België op te starten dan voor de Belgen zelf. Hieraan wil het Vlaamse Gewest iets doen. De gereglementeerde handelsberoepen worden daarom grotendeels afgeschaft. Concreet zal het niet meer nodig zijn een specifiek diploma of specifieke ervaring voor te leggen als de ondernemer start met een kapperszaak, bakkerij, restaurant, schoonheidssalon, …

De Vlaamse Overheid wil ook in de toekomst de kwaliteit van de tot op heden gereglementeerde activiteiten garanderen. Daarom heeft de overheid samengezeten met elke sector. Wanneer er nu al een overheidsdienst met een bepaalde controlefunctie bestaat, zal deze dienst ingezet worden om over de kwaliteit te waken (zoals bijvoorbeeld het FAVV voor restauranthouders, bakkers, ….)

Wanneer treedt dit allemaal in werking? Vrijdag werd een princiepsbeslissing genomen. Nu wordt de volledige wetgevende procedure doorlopen. De verwachting is dat ten laatste op 1 januari 2018 de afschaffing een feit is. In een latere instantie volgt dan ook bedrijfsbeheer en de bouwsector. En in Wallonië en Brussel?

Ook Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden met deze problematiek geconfronteerd. Maar op dit ogenblik weten we nog niet welke richting het uitgaat voor deze Gewesten.

Bron : Zenito

vrijdag 17 maart 2017


Recente blogposts

Alles weergeven

UITSTEL VOOR BTW-PLICHTIGEN - ZOMERVAKANTIE 2024

FISCALE VERSOEPELING noemen ze dit! Tijdens de zomermaanden stelt de fiscus zich gewoonlijk soepeler op. De maandelijkse aangiften voor de verrichtingen van juni of de kwartaalaangiften voor de verric

bottom of page