top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Ministerraad keurt ontwerp KB goed dat de opdrachten van de fiscale bemiddelingsdienst uitbreidt


(Wet van 10 juli 2017 (BS. 20 juli 2017), Circulaire 2017/C/59 dd. 15 september 2017)

De Bemiddelingsdienst heeft tot taak om de standpunten van de belastingplichtige en de fiscale administratie te verzoenen en zij formuleert haar conclusies in een bemiddelingsverslag. Dit bemiddelingsverslag is niet bindend voor de fiscale administratie, maar kan, indien er geen akkoord zou bereikt worden, een nuttig stuk zijn voor de belastingplichtige in het kader van een latere gerechtelijk procedure. Meer dan eens stellen wij vast dat de rechtbank wel degelijk rekening houdt met het bemiddelingsverslag.

Wat de inkomstenbelastingen betreft, kan een aanvraag tot bemiddeling worden ingediend bij de Dienst zodra (1) een administratief beroep (een bezwaar of een verzoek tot ambtshalve ontheffing) hangende is en (2) er nog geen beslissing over het administratief beroep is genomen door de Adviseur-generaal (voorheen gekend als de gewestelijk directeur).

Het is dus zaak om uw bemiddelingsaanvraag tijdig in te dienen.

Een aanvraag tot bemiddeling kan zeer eenvoudig ingediend worden bij de Dienst, namelijk schriftelijk, per fax, per email en zelfs mondeling. De Dienst verklaart de aanvraag binnen de 15 dagen na ontvangst (on)ontvankelijk. De nieuwigheid is dat een sinds 1 september 2017 ontvankelijk verklaarde aanvraag tot bemiddeling schorsende werking heeft. Met andere woorden, de Adviseur-generaal kan tijdens deze schorsingstermijn geen beslissing nemen over het administratief beroep en dient in principe het bemiddelingsverslag van de Dienst af te wachten, behoudens het uitzonderlijke geval dat de rechten van de schatkist in gevaar zouden zijn.

Vóór 1 september 2017 verhinderde een bemiddelingsprocedure de Adviseur-generaal niet om een beslissing te nemen, waardoor de Fiscale Bemiddelingsdienst buitenspel kon gezet worden. Door snel een beslissing te nemen kon de Adviseur-generaal een ongunstige bemiddelingsprocedure kelderen. De Dienst was immers ontheven van haar bemiddelingstaak zodra de Adviseur-generaal een beslissing nam.

De schorsende werking van de bemiddelingsprocedure is dus een goede zaak voor de belastingplichtige.

De schorsingstermijn start op het moment dat de aanvraag tot bemiddeling ontvankelijk wordt verklaard en eindigt in principe op het moment dat het bemiddelingsverslag door de Dienst wordt goedgekeurd. Verzaking aan de bemiddelingsprocedure door de belastingplichtige of een eerder akkoord tussen de belastingplichtige en de fiscale administratie maken eveneens een einde aan de schorsing. De schorsing eindigt evenwel uiterlijk 9 maanden (12 maanden in geval van een aanslag van ambtswege) na het instellen van het administratief beroep bij de Adviseur-generaal. Dit laat de Adviseur-generaal minstens een maand om een beslissing te nemen inzake het administratief beroep.

Voor de volledigheid wensen wij er op te wijzen dat een verzoek tot bemiddeling eveneens ingediend kan worden in het kader van een btw-geschil, in het kader van een bezwaar tegen een kadastraal inkomen en zelfs in het kader van bepaalde geschillen inzake invordering.

De ministerraad van 07 september 2018 keurde op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de opdrachten uitbreidt en de rol versterkt van de fiscale bemiddelingsdienst.

De wet van 29 maart 2018 heeft binnen de fiscale bemiddelingsdienst van de FOD Financiën een cel 'administratieve sancties' (CAS) opgericht met als opdracht de behandeling van de verzoekschriften om kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes inzake inkomstenbelastingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de diverse rechten en taksen.

Artikel 8 van de wet van 29 maart 2018 heeft delegatie verleend aan de Koning om bij koninklijk besluit de toepassingsmodaliteiten te bepalen met betrekking tot de overdracht van de bevoegdheid inzake de kwijtschelding van belastingverhogingen en administratieve fiscale boetes voor drie groepen van belastingen:

  • de inkomstenbelastingen

  • de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

  • de diverse rechten en taksen

Artikel 15 van zijn kant bepaalt dat de CAS uiterlijk op 1 januari 2019 operationeel zal zijn, maar dat de Koning een vroegere datum kan bepalen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Koninklijk besluit tot uitvoering van de Hoofdstukken 2 en 7 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst.


Recente blogposts

Alles weergeven

UITSTEL VOOR BTW-PLICHTIGEN - ZOMERVAKANTIE 2024

FISCALE VERSOEPELING noemen ze dit! Tijdens de zomermaanden stelt de fiscus zich gewoonlijk soepeler op. De maandelijkse aangiften voor de verrichtingen van juni of de kwartaalaangiften voor de verric

bottom of page