top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Het register van werkende vennoten en helpers. (nog eentje erbij)

Vanaf 1 juli 2024 zijn bedrijven verplicht om via elektronische weg informatie over hun werkende vennoten of helpers te delen met de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit gebeurt aan de hand van een “register van werkende vennoten en helpers”. Over de concrete invulling ervan was het nog even gissen, maar de ministerraad van 26 april 2024 heeft nu drie ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd.


Wat is een werkende vennoot?

Een werkend vennoot in de zin van deze registratieplicht is een persoon die:

  • Minstens één aandeel bezit in een vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners;

  • Persoonlijk een werkelijke activiteit uitoefent binnen die vennootschap;

  • Voor deze activiteit niet aangegeven wordt in het stelstel van de loontrekkenden op het moment van de uitoefening ervan.


Waarom een register?

Het register dient als een controlemiddel om misbruiken van het sociaal statuut van een zelfstandige via frauduleuze vennootschapsstructuren te bestrijden. Meer bepaald viseert de wetgever de praktijk die erin bestaat misbruik te maken van het statuut van een werkend vennoot of van diens helper voor de uitvoering van arbeidsprestaties. Deze frauduleuze vennootschapsstructuren brengen de loyale concurrentie in gevaar aangezien de werkende vennoten en hun helpers beschouwd worden als zelfstandigen, terwijl ze verzekeringsplichtig zouden moeten zijn in de sociale zekerheid voor werknemers.


DE DRIE ONTWERPEN VAN KONINKLIJK BESLUIT IN HET KORT

Het eerste ontwerp van KB laat voornoemde bedrijven toe om via een eenvoudige applicatie genaamd “My Enterprise” zelf gegevens over hun werkende vennoten en helpers in te voeren en te wijzigen. Deze app is gratis en altijd beschikbaar.

Het register bevat de identificatiegegevens van werkende vennoten en helpers (de naam, de voornaam, het rijksregisternummer of bis-nummer), alsook de begin- en einddatum van de activiteit. Deze informatie moet bij een wijziging of stopzetting tevens geactualiseerd worden.

Het tweede ontwerp maakt het RSVZ verantwoordelijk voor het verzamelen en bijwerken van de gegevens. Het derde ontwerp is bedoeld om het RSVZ lid te maken van het Strategisch Comité van de KBO, o.a. belast met de kwaliteit van de gegevens van KBO en de werking ervan.


De verplichtingen

De verplichting tot inschrijving in het register van werkende vennoten beperkt zich tot vennootschappen en zelfstandigen die werken in onroerende staat uitoefenen. Concreet gaat het over werken in de bouw- en schoonmaaksector. 

Dit register kan ook verplicht worden in sectoren die erom vragen. Hiervoor dient een specifieke (advies)procedure te worden gevolgd.

In de KBO zullen de volgende inlichtingen van een werkend vennoot en zijn helper moeten worden ingeschreven (en bijgewerkt):

  • De identificatiegegevens van de werkend vennoot en zijn helper (de naam, de voornaam, het rijksregisternummer of bis-nummer van de werkend vennoot);

  • De begin- en einddatum van zijn activiteit als werkend vennoot in de vennootschap of als helper in de geregistreerde entiteit natuurlijke persoon.

Voormelde informatie dient te worden meegedeeld aan de KBO:

  • Bij aanvang van de activiteit: vóór het ogenblik waarop de werkend vennoot zijn activiteiten in de vennootschap begint als werkend vennoot;

  • Bij einde van de activiteit: ten laatste binnen de 15 dagen volgend op de datum van het einde.

  • Via de toepassing My Enterprise : https://myenterprise.be/my_enterprise/

Wat als je de verplichting niet naleeft?

Leeft een vennootschap de inschrijvingsverplichting voor een werkend vennoot of diens helper niet (correct) na dan loopt deze het risico op een administratieve geldboete van 500 tot 4.000 euro per vastgestelde inbreuk.

Elke bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap zal hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de betaling van deze administratieve geldboete.


Mogelijks zal het RSVZ controles uitvoeren op deze nieuwe registratieverplichting.
Recente blogposts

Alles weergeven

UITSTEL VOOR BTW-PLICHTIGEN - ZOMERVAKANTIE 2024

FISCALE VERSOEPELING noemen ze dit! Tijdens de zomermaanden stelt de fiscus zich gewoonlijk soepeler op. De maandelijkse aangiften voor de verrichtingen van juni of de kwartaalaangiften voor de verric

Comments


bottom of page