top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Parkeergeld dat wordt terugbetaald door de werkgever: loon of geen loon?


In principe vormen alle betalingen of inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk of bijkomstig voortvloeien uit arbeid in dienst van een werkgever, een belastbare bezoldiging die onderworpen is aan RSZ-bijdragen. De werkgever heeft echter de plicht om aan de werknemers de nodige hulp, hulpmiddelen en materiaal ter beschikking te stellen met het oog op de uitvoering van het werk. De werkelijke kosten die de werknemer maakt om het werk correct te kunnen uitvoeren, worden dan ook aanzien als "kosten eigen aan de werkgever" en deze vallen ten laste van de werkgever. Als de werkgever ze terugbetaalt aan de werknemer vormen ze dus voor de fiscus geen belastbare bezoldiging en zijn ze niet onderworpen aan de RSZ.

Een werkgever betaalt uit eigen beweging aan zijn werknemers het parkeergeld terug dat zij moeten betalen om hun voertuig in de nabijheid van de onderneming of van een station te kunnen achterlaten. Moet die terugbetaling beschouwd worden als loon ?

Inzake sociale zekerheid ;

Voor de RSZ zijn bedragen die een terugbetaling uitmaken van kosten die ten laste komen van de werkgever, geen loon. Maar het gaat hier dan ook uitsluitend om kosten die gemaakt worden omwille van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld : verplaatsingskosten, telefoonkosten, enz.).

Wat de vervoerkosten betreft bepaalt de RSZ dat bedragen die een terugbetaling uitmaken van verplaatsingskosten gemaakt voor het woon-werkverkeer, uitgesloten worden uit het begrip loon (zowel parkeerkosten als afstand van de verplaatsing).

De terugbetaling van parkeerkosten door de werkgever is dan ook geen loon in het bestek van de sociale zekerheid en er worden bijgevolg geen sociale bijdragen op geheven.

Voor de fiscus ;

De FOD Financiën heeft onlangs bevestigd dat de terugbetaling van parkeergeld dat moet betaald worden om in de nabijheid van de onderneming of van een station te kunnen parkeren, beschouwd wordt als eigen kosten van de werkgever.

Hieruit volgt dat die terugbetaling niet belastbaar is (noch voor de werknemer, noch voor de werkgever) en door de werkgever als beroepsuitgaven mag worden afgetrokken.

Opmerking : fiscaal en sociaal is de behandeling van parkeergeld dezelfde indien het wordt betaald tijdens de uitoefening van het beroep (dat wil zeggen als de werknemer zijn eigen voertuig gebruikt voor beroepsverplaatsingen).


bottom of page