top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Kilometerheffing voor vrachtwagens


Kilometerheffing blijft aftrekbaar als beroepskost in de vennootschapsbelasting

De Gewesten hebben zich voorgenomen om de verkeersbelastingen, die momenteel oneigenlijke gewestbelastingen zijn, in de toekomst gedeeltelijk te vervangen door een kilometerheffing in de vorm van een eigenlijke gewestbelasting of een retributie, naar gelang het gaat om wegen die al dan niet in concessie zijn gegeven.

Momenteel zijn de eigenlijke gewestbelastingen en de gewestelijke heffingen en retributies niet aftrekbaar als beroepskosten in de vennootschapsbelasting, daar waar de oneigenlijke gewestbelastingen (als bedoeld in art. 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 over de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten), waaronder de verkeersbelastingen, wel aftrekbaar zijn (art. 198, § 1, 5° WIB 1992).

De wetgever wil vermijden dat de omvorming van de verkeersbelastingen tot eigenlijke gewestbelastingen fiscale implicaties zou hebben voor de belastingplichtigen wat de fiscale aftrekbaarheid van de kosten betreft. Om de fiscale aftrekbaarheid van de gebruiksrechten voor het gebruik van voertuigen of voor het gebruik van de openbare weg te garanderen, past de wet van 21 december 2013 daarom artikel 198, § 1, 5° van het WIB 1992 als volgt aan: Als beroepskost worden niet aangemerkt: 5° de gewestelijke belastingen, heffingen en retributies andere dan deze bedoeld in artikel 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, en andere dan deze ingevoerd door de Gewesten op het gebruik van voertuigen of op het gebruik van de openbare weg, alsmede de verhogingen, vermeerderingen, kosten en nalatigheidsinteresten met betrekking tot deze niet-aftrekbare belastingen, heffingen en retributies.

De kosten verbonden aan de kilometerheffing zullen bijgevolg eveneens aftrekbaar zijn als beroepskosten in de vennootschapsbelasting.

In werking:

De wet van 21 december 2013 treedt in werking op het ogenblik dat het eurovignet wordt vervangen (art. 17, 2° eurovignetverdrag) door de kilometerheffing, en ten vroegste op 1 januari 2016.

Bron: Wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992, inzake de aftrekbaarheid van de gewestelijke belastingen, heffingen en retributies, BS 31 december 2013.


bottom of page