top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

De wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie


Het systeem van regularisatie voorzien in het wetsontwerp van 29 maart 2016, geeft op een blijvende wijze aan aangevers een mogelijkheid om hun federale fiscale en sociale toestand te regulariseren binnen het bij de Federale Overheidsdienst Financiën reeds bestaande Contactpunt regularisaties.

In het kader van de begrotingsbesprekingen is beslist om een nieuw permanent systeem van regularisatie in het leven te roepen, vertrekkende van de regularisatie “ter”. Vanaf de inwerkingtreding van deze wet zal aan de betrokkenen, die nog geen regularisatieaangifte hebben ingediend sinds de inwerkingtreding van deze wet, worden voorgesteld om zich voor federale fiscale regularisaties te wenden tot het enige Contactpunt.

Zowel aan de particulieren als aan de rechtspersonen zal de mogelijkheid geboden worden om hun fiscale toestand te regulariseren door spontaan de niet bij de fiscale administratie aangegeven onroerende inkomsten (bijvoorbeeld buitenlandse onroerende inkomsten), roerende, diverse inkomsten en de beroepsinkomsten evenals de kapitalen overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen aan te geven, ten einde zowel fiscale als strafrechtelijke immuniteit te bekomen.

Naast de federale fiscale regularisatie wordt er ook een permanent systeem in het leven geroepen inzake de

regularisatie van sociale bijdragen. (zie fotolink)

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2016-07-29&numac=2016003265#top


bottom of page