top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverSerge Vergeylen

De nieuwe innovatie-aftrek


De wet houdende de invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten​ strekt er toe de bij de wet van 3 augustus 2016 houdende dringende fiscale bepalingen opgeheven aftrek voor octrooi-inkomsten te vervangen door een nieuw regime in overeenstemming met de richtlijnen uit het door de OESO opgestelde BEPS-actieplan (Base Erosion and Profit Shifting). De aftrek zal voortaan niet meer berekend worden op de bruto-, maar op de netto-inkomsten en zal tevens beperkt worden via de zogenaamde Nexus-breuk.

Dit wordt uitgedrukt in de verhouding van de eigen O&O-uitgaven (in de teller) tot de algehele O&O-uitgaven (in de noemer) die betrekking hebben op de kwalificerende IE-rechten(1). (Nexus-breuk)

Rekening houdend met deze strengere beperkingen opgelegd door de OESO, zal om de competitiviteit van het regime te behouden, de aftrek uitgebreid worden tot:

 • kwekersrechten,

 • weesgeneesmiddelen,

 • data-exclusiviteit,

 • marktexclusiviteit en,

 • auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s.

Verder wordt de mogelijkheid voorzien reeds vanaf de aanvraag van het intellectueel eigendomsrecht de aftrek toe te passen, wordt het tarief opgetrokken tot 85 pct. en kan de niet-gebruikte aftrek worden overgedragen.

Voor een goed begrip is het handig om de volgende formule voor ogen te houden :

AFTREK = 85 % x NETTO IE-INKOMSTEN x NEXUS-BREUK.

Teneinde te vermijden dat bedrijfswinsten “verdwijnen” of kunstmatig worden verplaatst met het oog op fiscale optimalisatie, wordt thans voorgeschreven om fiscale stimulansen met betrekking tot intellectuele eigendom te beperken in verhouding tot de daadwerkelijke economische aanwezigheid van de vennootschap. Voor de aftrek voor octrooi-inkomsten komt dit er specifiek op neer dat gekeken zal worden wie in werkelijkheid de betreffende uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) draagt, waarbij het uiteindelijke doel erin bestaat enkel nog inkomsten voortkomend uit octrooien waarvan de eigenlijke O&O-activiteiten door de vennootschap zelf werden uitgevoerd, in aanmerking te laten komen.

Om dit te bereiken zullen de octrooi-inkomsten vermenigvuldigd worden met een breuk die het aandeel weergeeft van de uitgaven voor zelf uitgevoerde O&O activiteiten of voor aan een niet-verbonden onderneming uitbestede O&O-activiteiten, in de totale uitgaven die een vennootschap gedaan of gedragen heeft voor de ontwikkeling van een octrooi. Deze laatste omvatten o.a. de uitgaven met betrekking tot de aankoop van een octrooi en met betrekking tot aan een verbonden vennootschap uitbestede O&O-activiteiten.

Bovendien is het voortaan niet meer mogelijk om een aftrek toe te kennen op de bruto-inkomsten voortkomend uit de in aanmerking komende intellectuele eigendom, maar enkel op het deel van de inkomsten dat overblijft na het in mindering brengen van de betrokken O&O kosten. Vooraleer de betrokken inkomsten aan de bovenvermelde breuk onderworpen worden, zijn zij dus al beperkt tot hun netto-gedeelte.

Teneinde de hierboven uiteengezette nieuwigheden op hun juistheid te controleren, zal de vennootschap onderworpen dienen te worden aan een specifieke documentatieverplichting.

Om tegemoet te komen aan de beperkingen waaraan de aftrek thans moet voldoen en om de competitiviteit van het fiscale kader voor innovatie te behouden, heeft de Regering echter beslist om het nieuwe regime ten opzichte van de opgeheven aftrek voor octrooi-inkomsten op een aantal gebieden gevoelig uit te breiden:

 1. De aftrek zal voortaan niet enkel meer gelden voor inkomsten voortkomend uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten, maar wordt uitgebreid naar kwekersrechten, weesgeneesmiddelen, data of marktexclusiviteit en auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s. Gezien deze uitbreiding naar andere intellectuele eigendom zal er ook niet langer gesproken worden over “octrooi-inkomsten”, maar wel over “innovatie-inkomsten”.

 2. Voortaan zal het ook mogelijk zijn een deel van de winst reeds vrij te stellen vanaf het moment dat een in aanmerking komend intellectueel eigendomsrecht wordt aangevraagd. Omdat op het moment van de aanvraag nog niet kan worden gegarandeerd dat deze aanvraag uiteindelijk zal worden goedgekeurd, wordt in de periode dat de aanvraag lopende is, enkel een tijdelijke vrijstelling toegekend. Van zodra dat het aangevraagde intellectuele eigendomsrecht effectief is verleend, zal de tot dan toe tijdelijke vrijstelling, definitief worden.

 3. Het percentage van de aftrek wordt op 85 pct. gebracht.

 4. Ook schadevergoedingen die aan de vennootschap verschuldigd zijn wegens de schending van de betrokken intellectuele eigendomsrechten en bedragen verkregen bij de vervreemding van een intellectueel eigendomsrecht, kunnen voortaan in aanmerking komen voor de aftrek.

 5. De aftrek zal voortaan niet meer verloren gaan in het kader van fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen.

 6. De in een belastbaar tijdperk niet-gebruikte aftrek kan worden overgedragen naar de volgende belastbare tijdperken.

Tot slot kan nog verduidelijkt worden dat de toepassing van de aftrek voor innovatie-inkomsten geen hinder vormt voor de toepassing van de investeringsaftrek met betrekking tot hetzelfde intellectueel eigendomsrecht. De investeringsaftrek wordt immers berekend op de aanschaffings- of vervaardigingsprijs van het intellectueel eigendomsrecht, terwijl de aftrek voor innovatie-inkomsten een fiscaal voordeel toekent voor de netto-inkomsten voortvloeiend uit dit intellectueel eigendomsrecht.

(1) Intellectuele eigendomsrechten


bottom of page