top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Hervorming van het ondernemingsrechtDe inwerkingtreding op 01.11.2018 van de hervorming van het ondernemingsrecht brengt een aantal belangrijke aanpassingen met zich mee voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en haar toepassingen.

De wet introduceerde een nieuw ondernemingsbegrip ter vervanging van het begrip "handelaar". Zullen volgens het gewijzigde artikel I.1,1° van het Wetboek Economisch Recht (WER) als onderneming worden beschouwd: • Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent. Dus ook zaakvoerders, bestuurders en beoefenaars van een vrij beroep worden ondernemingen (Boek XIV WER wordt opgeheven); • Iedere rechtspersoon. Dus ook verenigingen en stichtingen worden ondernemingen, zelfs indien zij geen economisch doel nastreven. Publiekrechtelijke rechtspersonen die geen goederen of diensten aanbieden op een markt zijn uitgesloten, net als de Staat en zijn gedecentraliseerde diensten; • Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, tenzij zij niet aan winstuitkering doet of beoogt te doen. De maatschap wordt ook een onderneming. Feitelijke verenigingen blijven buiten schot.

1. Het begrip "onderneming" verdwijnt

In de KBO wordt het begrip “ondernemingen” vervangen door “geregistreerde entiteiten” of kortweg “entiteiten”. De termen “ondernemingsnummer” en “Kruispuntbank van Ondernemingen” daarentegen blijven behouden.

2. De termen “ambachts- en (niet-)handelshoedanigheid” verdwijnen

Als gevolg van het afschaffen van de begrippen handelaar en ambachtsman, worden de hoedanigheden “handelsonderneming”, “niet-handelsonderneming naar privaat recht” en “ambachtsonderneming” die op 31 oktober 2018 actief zijn, omgezet naar een nieuwe hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming”. De entiteiten die deze afgeschafte hoedanigheden hadden, krijgen dus automatisch de nieuwe hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming” op 1 november 2018.

3. Het onderscheid tussen het burgerlijke en handelskarakter van de vennootschap verdwijnt

Rechtsvormen die beginnen met “Burgerlijke vennootschap onder de vorm van”, worden vanaf 1 november 2018 automatisch omgezet naar een rechtsvorm die niet langer verwijst naar het burgerlijke karakter.

4. Meerdere contactgegevens kunnen worden ingeschreven in KBO

Een entiteit kan in de KBO meerdere contactgegevens van hetzelfde type bezitten. Zo kan een entiteit bijvoorbeeld twee of meer e-mailadressen of telefoonnummers hebben. Een ondernemer kan deze ook altijd gratis aanpassen via My Enterprise.bottom of page