top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Verstrenging VVPRbis vanaf 01.01.2022!

VVPR bis regime: Wat is het?

In principe zijn dividenden onderhevig aan 30% roerende voorheffing. Met ingang van 1 juli 2013 werd een verlaagd tarief roerende voorheffing ingevoerd voor dividenden van aandelen, die zijn uitgegeven door KMO's, naar aanleiding van een kapitaalsverhoging van een bestaande vennootschap of bij de oprichting van een nieuwe vennootschap. Zij kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van 20% of 15% roerende voorheffing. De voorwaarden zijn als volgt:


  • De nieuwe aandelen zijn op naam.

  • De nieuwe aandelen moeten ononderbroken volle eigendom blijven van de persoon die de inbreng heeft verricht.

  • De vennootschap is een KMO in de zin van artikel 1:24 § 1 tot 6 WVV voor het belastbaar tijdperk waarin de inbreng wordt gedaan.

  • De aandelen vertegenwoordigen een inbreng in geld vanaf 1 juli 2013.

  • Er mogen geen preferente aandelen worden gecreëerd bij de oprichting.

De roerende voorheffing bedraagt 20% voor de dividenden toegekend bij de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng en 15% voor de dividenden van het derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng. Het basistarief van 30% blijft van toepassing op de dividenden die toegekend worden uit de winstverdeling van het jaar van inbreng of eerste boekjaar na dat van inbreng.


Een van de onduidelijkheden was hoe moet worden omgegaan met “oude“ BVBA’s waarvan het kapitaal niet volledig volstort was en die zich omvormen naar een BV waarbij men van die omvorming gebruik maakte om de aandeelhouders vrij te stellen van hun volstortingsplicht. De Rulingcommissie zag tot nu toe geen probleem in die vrijstelling van volstortingsplicht om alsnog het VVPR-bis toe te laten passen door dergelijke “oude” BVBA’s.

De fiscale wetgever gaat echter komaf maken met de tolerante visie van de Rulingcommissie en voorziet in één van de amendementen van een voorontwerp van wet dat die volstortingsplicht alsnog moet gerespecteerd worden door dergelijke “oude” BVBA’s. BVBA’s die zich al omgevormd hebben in het kader van het nieuwe vennootschapsrecht en voorzien hebben in een vrijstelling van volstortingsplicht worden dus expliciet uitgesloten van de toepassing van het VVPR-bis-stelsel.

Om die vennootschappen alsnog de kans te geven zich opnieuw “VVPR-bis conform te maken, kunnen ze alsnog een kapitaalverhoging doorvoeren (in speciën uiteraard) tot het niveau van voor de vrijstelling van volstorting. De kapitaalverhoging moet vóór 31 december 2022 worden doorgevoerd en mag niet samengaan met een uitgifte van nieuwe aandelen.

Ook de wachttermijn wordt verstrengd door de fiscale wetgever. Het tarief van 20% of 15% RV is (op vandaag) van toepassing ten aanzien van dividenden verleend of toegekend “uit de winstverdeling voor het (respectievelijk) tweede of derde boekjaar volgende na dat van de inbreng”. Waar aanvankelijk de wachttermijn begon vanaf de inbreng, zal deze nu pas aanvangen vanaf de volledige volstorting. Opgepast dus met VVPR-bis dividenden die al “ingepland” zijn vanaf 1 januari 2022. Veiligheidshalve kan eventueel overwogen worden alsnog een (tussentijds) dividend toe te kennen voor 1 januari 2022 om zodoende te anticiperen op de strengere wachttermijn-voorwaarde.

Een andere voorwaarde van het VVPR-bis stelsel bestaat in het verbod op de uitgifte van preferente aandelen. Wat net met preferente aandelen werd bedoeld was niet voor iedereen duidelijk. Ook deze piste van de preferente aandelen, waarbij dividenden bijvoorbeeld (al dan niet exclusief) toegewezen worden aan de aandelen die kwalificeerden voor VVPR-bis (en geen dividend aan de niet-VVPR-bis kwalificerende aandelen) wordt nader toegelicht in het amendement. Het verbod op de uitgifte van preferente aandelen zal worden vervangen door een verbod om aan de aandelen een voorkeurrecht te verbinden ten aanzien van de deelname in het kapitaal of in de winst of ten aanzien van de verdeling van het maatschappelijk vermogen. Geen discussie meer dus over het begrip “preferente aandelen”.
Recente blogposts

Alles weergeven

UITSTEL VOOR BTW-PLICHTIGEN - ZOMERVAKANTIE 2024

FISCALE VERSOEPELING noemen ze dit! Tijdens de zomermaanden stelt de fiscus zich gewoonlijk soepeler op. De maandelijkse aangiften voor de verrichtingen van juni of de kwartaalaangiften voor de verric

Comments


bottom of page